Podmínky členství v Creditinfo Registru

Abyste se mohli stát členy úvěrového registru Creditinfo — Registr Kreditních Informací, musíte nejprve splňovat všechny podmínky, které na vás klade zákon o ochraně spotřebitele*, zejména:

  • vznikají vám vůči spotřebitelům pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění (např. úvěrové společnosti, dodavatelé energií nebo poskytovatelé televizních služeb);
  • osobní údaje o vašich zákaznících jste obdrželi s jejich platným souhlasem nebo jinak v souladu s platnými právními normami;
  • vaše vnitřní organizačně-technické systémy dávají záruku dostatečné ochrany získaných osobních údajů před jejich zneužitím (zejména máte proškolené zaměstnance, operující s daty, a data máte dostatečně technicky zabezpečena, například vhodným šifrováním).

Pokud splňujete všechny podmínky, dalším krokem je odeslání žádosti o členství prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Následně vás kontaktuje některý z členů našeho týmu a dohodnete se na všem ostatním.

Creditinfo Registr membership conditions

In order to become a member of the credit bureau Creditinfo — Registr Kreditních Informací, you have to first fulfil all the conditions imposed by the Consumer Protection Act**, especially:

  • you have receivables in relation to consumers arising from loans or other receivables for long-term or repeated fulfilments (for example loan providers, energy suppliers or providers of TV services);
  • you obtained personal data of your clients with their valid consent or otherwise complying with valid legal regulations;
  • your internal organizational and technical systems give a guarantee of sufficient protection of obtained personal data from their misuse (especially that your data handling staff has been adequately educated and you ensure sufficient technical security of data, for example by using appropriate encryption).

If you fulfil all conditions, the next step is to send us your membership request using the form below. Subsequently, you will be contacted by a member of our team and you will agree on everything else.

 

* § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel.

** Section 20z and 20za of Act No. 634/1992 Sb., on consumer protection, as amended.